Skip to Content

Podmienky používania

Úvod

Túto internetovú stránku Vám prináša spoločnosť Henkel Slovensko spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Informácie, ktoré na nej nájdete o spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o. (ďalej len „Henkel"), jej materskej spoločnosti, sesterských spoločnostiach a iných subjektoch, boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Spoločnosť Henkel preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky. Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke nachádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Henkel v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nepodliehajú kontrole spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy obsiahnuté na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu.

Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte bez obmedzenia alebo výhrady s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania webovej stránky, ktoré môžete vidieť alebo vytlačiť v súbore pdf.

TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA A INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE, NIE SÚ URČENÉ ANI SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ANI NA POUŽITIE OBČANMI A OBYVATEĽMI USA. MENOVANÉ OSOBY TÝMTO PROSÍME, ABY SA OBRÁTILI NA SVOJU MIESTNU INTERNETOVÚ STRÁNKU SPOLOČNOSTI HENKEL ALEBO NA INTERNETOVÉ STRÁNKY AMERICKÝCH SPOLOČNOSTÍ PRIDRUŽENÝCH  ALEBO SPOLUPRACUJÚCICH SO SPOLOČNOSŤOU HENKEL.

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

1. Autorské práva

Jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Henkel, prípadne iných pridružených alebo spolupracujúcich subjektov (napr. iných spoločností celosvetovej skupiny HENKEL). Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti Henkel Slovensko. Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky. Uvedené sa pritom nevzťahuje na fotografie a iné prípadné materiály výslovne označené ako určené pre tlač, resp. iné masovokomunikačné prostriedky.

Tlačové fotografie spoločnosti Henkel je možné používať výhradne na redakčné účely. Tlačové fotografie, u ktorých na redakčné účely dochádza k reprodukcii alebo elektronickej modifikácii, musia byť sprevádzané nasledujúcim upozornením o autorských právach © 2024 Henkel AG & Co. KGaA. Všetky práva vyhradené. Opakované vydanie je oslobodené od poplatku, požadujeme však kópiu pre našu evidenciu.
© 2024 Henkel Slovensko, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

2. Ochranné známky

Oválne logo Henkel ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA, jej dcérskych, pridružených a spolupracujúcich spoločností, poskytovateľov licencií, resp. partnerov v spoločných podnikoch. Neoprávnené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo. Dôsledkom podobného konania pritom môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

3. Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky

 1. Jednotlivé časti tejto internetovej stránky obsahujú odkazy (t.j. „hyperlinkové odkazy") na iné internetové stránky prevádzkované cudzími subjektami, ktorých obsah spoločnosť Henkel nepozná. Spoločnosť Henkel iba uľahčuje prístup na takéto internetové stránky, no nepreberá za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Naše odkazy na cudzie internetové stránky majú za úlohu uľahčiť Vám pohyb po internete. Informácie sprístupnené na odkazovaných stránkach však nemožno považovať za naše a týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek informácií na cudzích internetových stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka. Nepreberáme predovšetkým žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto stránkach došlo.
 2. Majitelia internetových stránok, na ktoré odkazuje stránka spoločnosti Henkel, nesú výhradnú zodpovednosť za obsah týchto stránok, ako aj za prípadný predaj výrobkov, ktoré na nich ponúkajú, a za spracúvanie objednávok s tým súvisiacich.
 3. Spoločnosť Henkel nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv na duševné vlastníctvo a ochranu osobnosti, ktoré môže nastať na stránke prístupnej prostredníctvom hypertextového odkazu.
 4. V prípade objednávky alebo iného súvisiaceho právneho úkonu vzniká zmluva výhradne medzi užívateľom a majiteľom danej internetovej stránky, resp. osobou, ktorá tovar ponúka alebo osobou uvedenou na danej stránke, v žiadnom prípade však nedochádza k vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou Henkel a užívateľom. Prečítajte si prosím vždy všeobecné obchodné podmienky dodávateľa zverejnené na stránke, na ktorú odkazuje daný hypertextový odkaz.

4. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Právna zodpovednosť spoločnosti Henkel za škody spôsobené používaním tejto internetovej stránky – bez ohľadu na právnu príčinu – sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V prípade povinnej právnej zodpovednosti spoločnosti Henkel spôsobenej závažným porušením zmluvných povinností, sa celková výška nároku na odškodné obmedzuje výškou predvídateľných škôd. Táto skutočnosť nemá vplyv na právnu zodpovednosť spoločnosti Henkel vyplývajúcu z príslušných  zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ani na škody z poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenie právnej zodpovednosti sa tiež nevzťahuje na prípad straty života, ublíženia na tele alebo na ublíženia na zdraví osoby.

Spoločnosť Henkel sa snaží všemožne zabezpečiť, aby jej internetové stránky neobsahovali vírusy – úplnú neprítomnosť vírusov však nedokážeme garantovať. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov použiť opatrný prístup a zaistenie primeranej ochrany pred vírusmi (napr. použitím antivírov).

Spoločnosť Henkel negarantuje bezchybnosť služieb ponúkaných na stránke Henkel ani ich dostupnosť.

5. Prognózy a vyjadrenie zámerov

Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke nachádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Henkel v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nepodliehajú kontrole spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy obsiahnuté na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu.

6. Výrobky spoločnosti Henkel

Výrobky zobrazené na tejto internetovej stránke sú príkladmi výrobkov dostupných od spoločností Henkel z celého sveta. Spoločnosť Henkel nezaručuje, že výrobok, ktorý je zobrazený, je zároveň dostupný vo Vašej krajine. Prosíme, prejdite na domovskú webovú stránku spoločnosti Henkel vo Vašej krajine, pre prístup k zoznamu všetkých dostupných výrobkov spoločnosti Henkel vo Vašej krajine. Priame spojenie je umožnené na domovskej stránke pod nadpisom „Henkel International“.

Rôzne

Tieto Všeobecné podmienky používania sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, čím sa pôsobnosť vyššie uvedeného dohovoru na tieto Všeobecné podmienky používania výslovne vylučuje. Ak sa akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných podmienok používania stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nezmenená.

Podmienky hodnotenia

Odoslaním akéhokoľvek obsahu na HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko (ďalej len "spoločnosť Henkel"), účastník súhlasí a garantuje, že:

 1. On/Ona je jediným autorom a vlastníkom práv duševného vlastníctva v obsahu.
 2. Všetky potrebné práva duševného vlastníctva sú poskytované Henkel a on/ona sa vzdáva ďalšieho nároku na tieto práva (ak je to právne možné).
 3. Všetok obsah, ktorý on/ona pridá je adekvátny.
 4. On/Ona má najmenej 18 rokov.

Ďalej súhlasí s tým, že on/ona nesmie zasielať žiaden obsah:

 1. ak je o ňom známe, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci.
 2. ak porušuje autorské práva, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva alebo práva na publicitu alebo súkromia akejkoľvek tretej strany
 3. ak je v rozpore s akýmkoľvek zákonom, štatútom, vyhláškou alebo nariadením (okrem iného vrátane tých, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaž, diskrimináciu alebo falošnú reklamu).
 4. ak je, alebo môže byť dôvodne považovaný za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasovo alebo nábožensky zaujatý alebo urážlivý, nezákonne vyhrážajúci alebo nezákonne obťažujúci akúkoľvek osobu, partnerstvo alebo spoločnosť.
 5. za ktorý bol/a on/ona finančne ohodnotený/á alebo jemu/jej bola poskytnutá akákoľvek kompenzácia.
 6. ktorý zahŕňa akékoľvek informácie, ktoré odkazujú na iné webové stránky, adresy, e-mailovej adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla.
 7. ktorý obsahuje akékoľvek počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Odoslaním obsahu a súhlasom s týmito podmienkami hodnotenia účastník bezplatne prevádza na spoločnosť Henkel nevýhradné právo, neobmedzené na plochu a čas, k používaniu obsahu poskytnutom účastníkom na internete na webových stránkach, kanáloch sociálnych médií a publikáciách spoločnosti Henkel. Udelené práva zahŕňajú okrem iného právo používať obsah pre akúkoľvek reklamu, kozmetických výrobkov Henkel, a predovšetkým jeho sprístupnenie tretím osobám na tento účel, najmä maloobchodným predajcom a internetovým obchodom. Obsah môže byť tiež upravovaný, napríklad skracovaný, pre všetky účely, pokiaľ nedôjde k skresleniu obsahu. Spoločnosť Henkel a tretie strany nie sú povinní menovať príslušného autora obsahu. Spoločnosť Henkel môže tiež previesť alebo licencovať tieto práva na Obsah na svoje pridružené spoločnosti.

Odoslaním obsahu účastník tiež potvrdzuje, že on/ona vlastní práva k obsahu v celom rozsahu a najmä, že je on/ona oprávnený odoslať obsah ako súčasť testovania výrobku a odovzdať práva uvedené vyššie spoločnosti Henkel.

Ak tretie strany uplatnia voči spoločnosti Henkel právne náhrady z dôvodu nahranie a/alebo využitia obsahu (najmä z dôvodu porušenia práv na ochranu osobných údajov, autorských práv, práv k ochranným známkam alebo doplnkových autorských práv), zaväzuje sa účastník nahradiť spoločnosti Henkel všetky škody, ktoré v dôsledku toho vznikli spoločnosti Henkel.

Účastník takisto súhlasí s tým, že spolu s nahraným obsahom môže byť zverejnená jeho dobrovoľne zadaná prezývka a miesto bydliska. Potom, čo účastník nahrá obsah, môže byť zverejnený až po určitej dobe, po kontrole. Henkel si vyhradzuje právo nezverejňovať a odstrániť už zverejnený obsah, ktorý nie je v súlade s týmito podmienkami hodnotenia alebo zásady primeranosti.

Aplikované právo; doložka oddeliteľnosti; vylúčenie legálneho postihu; právo na zmenu

Tieto ratingové podmienky a celý právny vzťah medzi účastníkmi a spoločnosťou Henkel sa riadi výlučne zákonmi Slovenskej republiky. Pokiaľ budú jednotlivé ustanovenia ratingových podmienok neplatné alebo sa stanú neplatnými, platnosť zvyšných ustanovení nebude ovplyvnená. Akékoľvek neúplné alebo neplatné ustanovenia budú doplnené alebo nahradené takým spôsobom, aby sa našlo iné vhodné ustanovenie, ktoré sa ekonomicky čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatného alebo neúplného ustanovenia.

Všetok obsah, ktorý odošlete, môže spoločnosť Henkel použiť podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Henkel si vyhradzuje právo na zmenu, zhustenie, odmietnutie zverejnenia, odstránenie alebo vymazanie ľubovoľného obsahu na stránke spoločnosti Henkel, ktorý spoločnosť Henkel považuje podľa vlastného uváženia za taký, ktorý porušuje pravidlá o obsahu, alebo ľubovoľné iné nariadenia týchto Zmluvných podmienok. Spoločnosť Henkel nezaručuje, že spoločnosť Henkel vyhovie žiadosti o editovanie alebo vymazanie obsahu, ktorý ste odovzdali. Hodnotenia a písomné komentáre sa všeobecne uverejňujú do dvoch až štyroch pracovných dní. Spoločnosť Henkel si však vyhradzuje právo na odstránenie alebo odmietnutie uverejnenia odovzdaných príspevkov až do rozsahu povoleného zákonom. Súhlasíte s tým, že vy, a nie spoločnosť Henkel, ste zodpovední za obsah vášho príspevku. Žiaden obsah, ktorý odošlete, nebude podliehať povinnosti zachovania dôvernosti zo strany spoločnosti Henkel, jej zástupcov, pobočiek, sesterských spoločností, partnerov, alebo tretích strán poskytovateľov služby a ich príslušných riaditeľov, úradníkov a zamestnancov.