Legal

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


1. Všeobecne

Henkel rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi našu webovskú stránku. Tieto ustanovenia ochrany osobných údajov určujú, ako bude Henkel získavať údaje a ako ich použije. Tieto ustanovenia Vám tiež dajú návod na to, ako si môžete overiť presnosť Vašich osobných údajov odovzdaných spoločnosti Henkel prostredníctvom tejto stránky a ako môžete požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje z našej databázy.

Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na webové stránky, ktoré sú prístupné z hyperodkazov na webovej stránke spoločnosti Henkel."

2. Osobné údaje

Údaje súvisiace s konkrétnou osobou zaznamenávame iba na účely spracovávania a využívania, ak sa dobrovoľne rozhodnete uviesť tieto údaje alebo s tým výslovne vyjadríte súhlas. Ak tak vykonáte, akceptujete nasledujúce podmienky využívania.

Pri návšteve našej webovej stránky sú určité údaje automaticky uchovávané na našich serveroch za účelom systémovej správy, podpory alebo štatistických potrieb. Tieto údaje obsahujú názov Vášho poskytovateľa internetových služieb, v niektorých prípadoch adresu Vášho internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho internetového prehliadača, operačný systém počítača, z ktorého bolo uskutočnené pripojenie na našu webovú stránku, webové stránky, ktoré ste navštívili počas Vašej prítomnosti u nás, prípadne, akékoľvek výrazy, ktoré ste použili na vyhľadanie našej webovej stránky. V závislosti na okolnostiach, môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie charakteristiky návštevníkov webovej stránky. Žiadne údaje súvisiace s Vašou osobou sa však v tomto prípade nevyužívajú. Spomenuté údaje sa využívajú výlučne na základe ich anonymného zberu. Ak spoločnosť Henkel odovzdá údaje externému poskytovateľovi služieb, vykoná technické a organizačné opatrenia, ktoré garantujú že ich prenos sa uskutoční v súlade so zákonnou úpravou ochrany údajov.

3. Použitie osobných údajov

Ak nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, tieto použijeme len legálnym spôsobom alebo v rámci vášho výslovného súhlasu. Henkel neposkytne alebo ďalej nepredá Vaše osobné údaje žiadnej ďalšej organizácii pre jej vlastné použitie bez Vášho súhlasu. Vaše informácie môžu byť zdieľané so zmluvnými partnermi firmy Henkel v súvislosti so službami, ktoré títo jednotlivci alebo subjekty vykonávajú pre Henkel. V konečnom rade, prosím, berte na vedomie, že Vaše údaje budú nami poskytnuté, ak si tak vyžaduje zákon, alebo rozhodnutie súdu  alebo iného príslušného orgánu. Všetky zmeny týchto pravidiel sa budú zverejňovať na tejto stránke. Vďaka tomu sa môžete kedykoľvek informovať o tom, aké informácie ukladáme, ako ich zhromažďujeme a ako ich používame. Keďže sme súčasťou globálneho Systému informácii o ľudských zdrojoch, osobné údaje budú prístupné vybraným výkonným členom riadenia v tretích krajinách resp. iným subjektom svetovej skupiny Henkel. V súlade s legislatívou EÚ a SR však budú uzavreté zodpovedajúce zmluvy o ochrane údajov s príslušnými spoločnosťami.

S DoubleClick využívame služby poskytované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, na zobrazovanie reklám relevantných pre vás. Na tento účel sa používajú cookies, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Vaša IP adresa bude tiež použitá na generovanie týchto cookies. DoubleClick cookie využívajú pseudonymné identifikačné číslo priradené vášmu prehliadaču na kontrolu reklamy na obrazovke a príťažlivej reklamy. To umožňuje Google a jeho partnerským stránkam zobraziť reklamy na základe predchádzajúcich návštev webových stránok Henkel alebo iných internetových stránok. Google prenáša a ukladá informácie získané z DoubleClick cookie na server.

 

Dáta sú poskytované tretím stranám len v rámci zákonných ustanovení alebo zmluvného spracovania údajov. Vstupom na webové stránky Henkel súhlasíte s použitím vyššie uvedených údajov a vyššie popísanými spracovaniami spoločnosti Google. Môžete zabrániť ukladaniu cookies v nastavení prehliadača. Ak súhlasíte s použitím cookies všeobecne, ale napriek tomu sa nestotožňujete s používaním DoubleClick cookies, môžete nasledovať tento odkaz (www.google.com/settings/ads/onweb) a stiahnuť a nainštalovať browser-plugin pre deaktiváciu služby DoubleClick poskytovanej spoločnosťou Google.

4. Bezpečnosť

Spoločnosť Henkel bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti Henkel, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Henkel, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné, aby sme Vaše požiadavky odovzdali spoločnostiam prepojeným na spoločnosť Henkel. V týchto prípadoch bude s Vašimi údajmi zaobchádzané rovnako dôverne.

5. Osobné údaje detí

Spoločnosť Henkel nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch, spoločnosť Henkel jasne upriami pozornosť detí na vhodnom mieste na fakt, že nemajú poskytovať spoločnosti Henkel žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti Henkel, žiadame ich, aby nás kontaktovali na email/adresu uvedenú v bode 7, ak majú byť tieto údaje zlikvidované. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

6. Neosobné údaje získané automaticky

Na prevádzku našej webovej stránky používame „cookies“. Cookies sú malé jednotky údajov, ktoré sú internetovým prehliadačom dočasne uložené na pevnom disku Vášho počítača a ktoré sú predpokladom pre využívanie našej webovej stránky. Informácia obsiahnutá v cookies slúži napr. na účel kontroly pripojenia, osobitne na zlepšenie vedenia pripojenia a umožnenie vysokého stupňa užívateľského prístupu na webovú stránku. Cookies, ktoré využívame, neuchovávajú žiadne osobné údaje. Väčšina internetových prehliadačov automaticky umožňuje cookies. Môžete ich zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača. Kedykoľvek môžete odstrániť cookies uložené na Vašom počítači zmazaním dočasných internetových súborov (lišta prehliadača „Nástroje/Extra“ – „Nastavenia internetu“).

7. Vaše návrhy/pripomienky, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Henkel zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov, Henkel Slovensko, Attn. pani PhDr. Irena Muchová, Záhradnícka 91, P.O. Box 66, 820 09 Bratislava, Slovensko (irena.muchova@henkel.com). Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme Vaše návrhy vybavili obratom.